Usluge

Opis naših usuga

Poslodavac odlučuje o načinu organizovanja poslova za bezbednost i zdravlje na radu u zavisnosti od:

 • tehnološkog procesa
 • organizacije, prirode i obima procesa rada
 • broja zaposlenih koji učestvuju u procesu rada
 • broja radnih smena
 • procenjenih rizika
 • broja lokacijski odvojenih jedinica
 • vrste delatnosti

Lice za bezbednost i zdravlje na radu neposredno je odgovorno poslodavcu kod koga obavlja te poslove i ne može da trpi štetne posledice ako svoj posao obavlja u skladu sa Zakonom .Obaveze lica za bezbednost i zdravlje na radu definisane su članom 40. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu (“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon).

Usluge lice za bezbednost i zdravlje na radu:

 • Vrši kontrole i davanje savete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju    sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
 • Učestvuanje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i  zdravih uslova rada;
 • Organizujnje preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline;
 • Organizovanje preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja opreme za rad;
 • Predlaganje mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim   rizikom;
 • Praćenje i kontrolisanje primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu;
 • Praćenje stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje;
 • Priprema i sprovođenje osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
 • Priprema uputstva za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu;
 • Saranja i koordinacija rada sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Vođenje evidencijeu oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca;
 • Vršenje preventivni obilazak poslodavca, naručioca usluga, uz pismenu konstataciju nađenog i uočenog stanja, kao i donošenje predloga mera za otklanjanje nedostataka
 • Kontakti i saradnja sa inspektorima, Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, kao i sa drugim organima nadzora u oblasti bezbednosti i zaštite;
 • Kontakt sa ovlašćenim organizacijama i institucijama  radi njihovog angažovanja na obavljanju određenih poslova, Zakonom predviđenih u  bezbednosti i zdravlju  na radu.